تجزیه و تحلیل فروش

تجزیه و تحلیل فروش

Retail is detail

فروش در جزئیات خلاصه می شود. گزارشات متنوع فروش حداقل به اندازه امکانات یک نرم افزار حسابداری مهم است. به عبارتی تمام کارها در نرم افزار حسابداری انجام می شود تا در گزارشات مورد بهره برداری قرار گیرد. نرم افزار حسابداری فروشگاهی و رستورانی مکسوس دارای گزارشات بسیار متنوعی در بخش فروش می باشد. شما می توانید پیش از خرید، دموی نرم افزار حسابداری را اینجا دانلود کرده و امکانات آن را استفاده کنید و با اطمینان بیشتری خرید نرم افزار حسابداری را انجام دهید.