ابزارهای انبارداری پیشرفته

ابزارهای انبارداری پیشرفته

بخش انبارداری به عنوان یکی از مهمترین بخش های نرم افزار حسابداری می باشد. نرم افزار حسابداری مکسوس امکانات پشرفته ای در بخش انبارداری کالاها دارا می باشد. کنترل موجودی کالاها و گروه های کالا، رسید ورود به انبار، حواله خروج از انبار، گزارش گیری از کالاهای به سطح سفارش رسیده، کاردکس کالا از جمله ای امکانات می باشد.

علاوه بر امکانات فوق، امکان پیشرفته تعدیل انبار در مواقع انبارگردانی بسیار سودمند است. می توانید با تهیه این کیت، بارکد تمام کالاهای خود را در قالب یک فایل اکسل تهیه نموده و بر اساس آن، موجودی کالاها را تعدیل نمایید و همچنین مغایرت موجودی ها و شمارش کالاها را ملاحظه و مدیریت نمایید.