برای کاربران مکسوس می توانید سطوح دسترسی متناسب با حیطه اختیارات هر کاربر تعریف نمایید

سطح دسترسی کاربران

 کاربران سوپروایزر

 کاربری که مجوز سوپروایزر دارد، می تواند به بخش ناحیه کاربری دسترسی داشته باشد. یک کاربر سوپروایزر این امکان را دارد که سطح دسترسی خود  و سایر کاربران را تغییر دهد. اگر برای کاربری محدودیت دسترسی قائل هستید، نباید این قابلیت را برای او فعال کنید.