کنترل موجودی (تصویر: یک تصویر اطمینان ساز در ارتباط با تعداد موجودی)
کنترل دقیق موجودی،جلوگیری از به سرقت رفتن کالا های فروشگاه، کنترل فروشنده ها و جصول اطمینان از اینکه زمانی که مدیر فروشگاه در فروشگاه ها حضور نداردهمه چیز تحت کنترل است. اصلی ترین دغدغه مدیران فروشگاه ها بوده و یکی از اصلی ترین انگیزه کسب و کارها جهت استفاده از نرم افزار حسابداری می باشد.
دقت بالای مکسوس در کنترلموجودی و ابزارهایی که در همین راستا ذر اختیار شما قرار می دهد. متضمن این اطمینان می باشد. ارائه انواع گزارشات موجودی محور شامل گزارش موجودی کالاها به  صورت تک به تک و گروهی،گزارش کاردکس کالا با گزارش کالاها بر اساس گروه خاص و ...بخشی از کنترل های شما بر روی موجودی می باشد.
به طور خلاصه،با استفاده از مکسوس خیالتان از بابت کنترل موجودی فروشگاه راحت خواهد بود.